א'

 • אחוז מימון

  נפח ההלוואה הסיכון של הבנק בעסקה.של הבנק בעסקת הרכישה ביחס לשווי הנכס, אחוז המימון מעיד על רמת הסיכון של הבנק בעסקה.

 • אינפלציה

  עלייה מתמשכת במחירים מחושבת על פי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן, שהוא מדד המכיל את סל ההוצאות הממוצע של משפחה בישראל. עלייה באינפלציה אומרת שכוח הקניה שלנו ירד.

 • אישור הלוואה

  תהליך שבו גורם מוסמך (מורשה חתימה) בבנק מאשר לבצע הלוואה, תוך פירוט התנאים לביצועה (סכום ההלוואה, שיעור הריבית, אחוז המימון, בטחונות וכו').

 • אישור עקרוני למשכנתא

  אישור ראשוני ובלתי מחייב מבנק למשכנתאות, המעניק ללווה הפוטנציאלי מושג על גובה המשכנתא שבאפשרותו לקבל.באישור העקרוני מקבלים הצעה לגבי הריביות והמסלולים, הצעה זו תקפה ל- 12 ימי עבודה. אין בקבלת האישור העקרוני מחויבות כלשהי של הלקוח.

ב'

 • בעל זכויות

  בעל זכויות חכירה (חוכר), שכירות או הרשאה לשימוש בקרקע, או בעל זכות אחרת במקרקעין.

 • בנייה רווייה

  בנין הרשום כבית משותף או ראוי להירשם בעתיד כבית משותף עלפי חוק המקרקעין . בן שתי קומות ומעלה.

 • בטוחה

  נכס שישועבד לבנק להבטחת פירעון של חוב, כך שהבנק יוכל לממש את הנכס במידה והלווה אינו עומד בחוב.

ג'

 • גרירת משכנתא

  זהו תהליך שבו לווה מבקש (והבנק למשכנתאות מאפשר) להחליף את הנכס המשועבד לבנק כבטוחה להלוואה בנכס אחר. התופעה רווחת בד"כ כאשר לווה מבקש למכור את דירתו הישנה והמשועבדת לבנק מבלי לסלק את ההלוואה הקיימת, ולהחליפה בדירה חדשה . תהליך זה כולל אישור הגרירה, ביטול השעבוד הקיים והעברת השעבוד לנכס החדש.

 • גוש חלקה

  קוד מספרי המזהה נכס מקרקעין. שטחה של כל מדינת ישראל מחולק לגושים, כל גוש מחולק לחלקות/ מגרשים. בחלקה שהינה בית משותף יש תת-חלקות המקבלות מספר סידורי. תת-חלקה מזהה בדרך כלל, דירה מסוימת בבניין.

ד'

 • דמי היוון

  חישוב סך התשלומים העתידיים למינהל עד לתום תקופת החכירה הנוכחית בתשלום חד-פעמי מראש. בגין שימוש במקרקעין בהתאם למטרת ההקצאה.

ה'

 • הון עצמי

  סך כל המקורות הכספיים העומדים לרשות הרוכשים ללא הישענות על הלוואות ואשראי מכל סוג שהוא.

 • היוון

  חישוב ערכם הנוכחי (בהווה) של סה"כ התשלומים או תקבולים העתידיים בניכוי ריבית דריבית.

 • הלוואת פריים

  הלוואה שמבוססת על ריבית הפריים במשק. ריבית זו מהווה בסיס הריבית בפיקדונות ובהלוואות בריבית משתנה והיא משתנה במקביל לשינוי הריבית על ידי בנק ישראל, שאינם צמודים למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין. ההלוואה אינה צמודה למדד, אך גובה הריבית עשוי להשתנות כל חודש.

 • הסכם חכירה

  הרוכש נכס על אדמות המנוהלות על ידי המינהל מקרקעי ישראל חותם על חוזה חכירה עם המינהל. חוזה זה מבטיח את זכויות החכירה (שכירות לתקופה ארוכה) אך הבעלות על הקרקע נותרת בידי מדינת ישראל קרן קיימת לישראל או רשות הפיתוח.

 • הערת אזהרה

  הערה הנרשמת בספרי רישום המקרקעין לגבי נכס, על מנת להזהיר את המתעניין בנכס על כך שלנכס זה יש בעלי זכויות בנוסף לבעל הזכויות הרשום. הערה נרשמת בד"כ בהקשרי משכנתא לזכות רוכשי הדירה או לזכות הבנק.

 • הלוואה משלימה

  הלוואה פרטית מכספי הבנק הניתנת כהשלמה להלוואת הזכאות לצורך רכישת דירה או כהלוואה העומדת בפני עצמה בריבית גבוהה יותר ממשכנתא.

 • הלוואת בלון

  הלוואה שבה הקרן +הפרשי הצמדה משולמים רק בתום תקופת ההלוואה כאשר התשלום החדשי הוא של הריבית בלבד, נקראת גם במושג "הלוואת בלון ". הלוואת בלון גם ניתנת ללא תשלום קרן +ריבית חודש בחודשו אלא בסוף תקופה.

 • הלוואת גישור

  הלוואה מיועדת למי שעומד לקבל סכום כסף, אך נזקק כרגע לסכום כסף לתשלום כלשהו. ההלוואה נועדה לגשר על הפער בין שני המועדים והיא מאפשרת מימון מיידי. ההלוואה נועדה לגשר על הפער בין שני המועדים האמורים, והיא מאפשרת מימון מיידי. הלוואת גישור נלקחת לרוב לשם תשלום על חשבון רכישת דירה/בניית בית, עד למועד מכירת הדירה הנוכחית שביד הלווה.

 • הסכם פיתוח

  הסכם עם מינהל מקרקעי ישראל המעניק לצד שני את הזכות לפתח ולבנות על קרקע מסוימת, תוך התחייבות לבנות בפרק זמן קצוב - ואז לחתום, או להחתים את רוכשי הדירות, על הסכם חכירה עם המינהל לחכירת הקרקע.

 • הלוואת זכאות

  משרד הבינוי והשיכון מעניק הטבות שונות למגזרים שונים באוכלוסיה, ע"פ קריטריונים קבועים וסיווגים שונים הנקבעים ע"י מדינת ישראל ומשרד האוצר. בין המגזרים הזכאים לנקודות זכות אלו נמנים זוגות צעירים, רווקים מעל גיל 30, משפחות חד-הוריות ועוד.

ח'

 • חברה משכנת

  גוף המשכן את הבניין עד לרישום החכירה בלשכת מרשם המקרקעין.

ט'

 • טאבו / נסח טאבו

  לשכת רישום מקרקעין: לשכה הפועלת מכוח חוק המקרקעין ואשר תפקידה לרשום זכויות במקרקעין, עסקאות הנעשות בהן, צווים ופסקי דין של בימ"ש בנוגע למקרקעין וכל דבר אחר הניתן לרישום עפ"י דין, לרבות רישום עסקאות במקרקעין, רישומי הערות אזהרה, משכנתאות, עיקולים וכד`. לשכת הרישום משרתת את הציבור במתן מידע באמצעות מסמך המכונה "נסח", ומהווה למעשה בסיס סטטוטורי חשוב לביצוע עסקאות מקרקעין.

כ'

 • כושר החזר

  מידת יכולתו של לווה לעמוד בסכום ההחזר החודשי על ההלוואה, לאורך זמן, לאור הכנסותיו הפנויות ואומדן הוצאותיו השוטפות.

ל'

 • לוח שפיצר

  בלוח סילוקין זה התשלום התקופתי (הכולל תשלום על חשבון קרן + ריבית) קבוע. כתוצאה מכך לא רק הריבית משתנה בכל תשלום, אלא גם החלק המהווה החזר על חשבון הקרן. כל החזר כולל תשלום ריבית על יתרת הקרן(ריבית דריבית) בתחילת התקופה, והתשלום החודשי פחות הריבית מהווה את ההחזר על חשבון הקרן.ככל שחולף הזמן, בתשלום החודשי גדל מרכיב ההחזר על חשבון הקרן, וקטן מרכיב הריבית.

מ'

 • מדד המחירים לצרכן

  מדד המחירים לצרכן הוא מדד המהווה אחד מסוגי מדדי המחירים המחושב בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשתנה מזמן לזמן, אשר מיועד למדוד את השתנות המחירים של סל מוצרים ושירותים הנצרכים על ידי קבוצת צרכנים.משמש כבסיס להצמדת ההלוואה או בחוזה רכישה להצמדת מחיר הדירה.

 • מימוש נכס

  מכירת נכס המשועבד לטובת הבנק לשם סילוק חוב בהליכי הוצאה לפועל. פעולה זו נעשית בדרך כלל כצעד אחרון, לאחר שכל הפעולות האחרות שעשה הבנק לגביית החוב לפי החוק לא הועילו.

 • מחזור / מיחזור משכנתא

  כיסוי המשכנתא שנלקחה ולקיחת משכנתא חדשה. בדרך כלל כדאית כאשר ניתן להשיג ריביות נמוכות יותר מהריביות בה נלקחה המשכנתא, או במקרה של תוספת למשכנתא הקיימת.

נ'

 • נכס מניב

  נכס המביא לבעליו הכנסה כספית.

 • נחלה

  יחידה משקית הכוללת בתוכה מגורים ומשק חקלאי, בתוך יישוב המאורגן באגודה חקלאית שיתופית (מושב).

ע'

 • עמלת פתיחת תיק

  עמלה חד פעמית בגין השירות האדמיניסטרטיבי הכרוך בפתיחת תיק משכנתאות. בדרך כלל כשיעור מסכום ההלוואה.

 • ערבים

  התחייבות של אדם אחד לקיום התחייבויותיו של אדם אחר. החתמת ערב/ים הינה אפשרות נוספת לבטוחה שהלווה נדרש להמציא לבנק ע"מ שאלה יערבו לחיובי הלווה על פי הסכם ההלוואה.עמלה חד פעמית בגין השירות האדמיניסטרטיבי הכרוך בפתיחת תיק משכנתאות. בדרך כלל כשיעור מסכום ההלוואה.

פ'

 • פיזור הלוואה

  חלוקה של ההלוואה על פני מסלולים שונים במטרה לצמצם סיכונים.

 • פרעון מוקדם

  תשלום חלקי או מלא של הסכום שנשאר במשכנתא, שמתבצע לפני המועד שבו הלקוח אמור לשלם את הסכום.

 • פרי פסו

  פרי פסו - פירושו "דרגה שווה", בהקשר זה המונח מתייחס לחלוקת הנכס בין שני בנקים. ניתן לשעבד מקרקעין למספר נושים, והשעבוד יכול להיעשות בדרגות שונות או בדרגות שוות. אם נרשמה משכנתא ראשונה לבנק א' ומשכנתא בדרגה שנייה לבנק ב' - יפרע בנק א' ראשון את חובו ממימוש הנכס ורק אח"כ יפרע גם בנק ב' את חובו מהסכום שנותר, אם נרשמה משכנתא בדרגה שווה לשני הבנקים - אזי שניהם יפרעו ביחד את החוב ממימוש הנכס, בהתאם לסכום המימון שנתנו.

 • פרצלציה /חלוקה

  פעולה משפטית בה נקבעים תחומיה של קרקע שעדין לא הוסדרה.

ק'

 • קרן

  סכום ההלוואה ללא הריבית.

ר'

 • ריבית אפקטיבית

  שיעור הריבית השנתי, המביא בחשבון גם את הריבית דריבית המתווספת בתקופת ההלוואה.

 • ריבית בנק ישראל

  הריבית שקובע בנק ישראל מדי חודש. ריבית זאת היא הריבית שמשלם בנק ישראל לבנקים המסחריים על פיקדונותיהם אצלו.

 • ריבית אפקטיבית

  שיעור הריבית השנתי, המביא בחשבון גם את הריבית דריבית המתווספת בתקופת ההלוואה.

 • ריבית קבועה לא צמודה

  ריבית קבועה ותשלום חודשי קבוע לאורך כל תקופת ההלוואה.
  אין הצמדה למדד עלות המימון ידועה מראש הריבית גבוהה (הבנק לוקח את כל הסכונים) אבל כל ההחזר ידוע מראש .

 • רשם מקרעין

  רשם מקרעין - האחראי על לשכת רישום המקרקעין במשרד המשפטים, תפקידו לנהל רישום זכויות, בעלות, חכירה ושעבודים במקרקעין.

ש'

 • שטר מכר

  שטר מכר - תעודה שמנפיק רשם המקרקעין, המעידה על העברת זכויות במקרקעין מאדם לאדם בתמורה, או שלא בתמורה. בשטר המכר מצוינים פרטי הזיהוי והתיאור של נכס המקרקעין ופרטי הזיהוי של הצדדים לעסקה. חתימה על שטר מכר חייבת להיעשות על-ידי הצדדים בפני פקיד לשכת רישום קרקעות או עורך דין המאמתים את זהות החותמים. לאחר הפקדת שטר המכר החתום בלשכת רישום המקרקעין מעודכן רישום הנכס.

 • שמאות/שומת מקרקעין

  עוסקת לרוב באומדן שווי שוק של זכויות במקרקעין או באומדן הפרשי שווי כגון עלית או ירידת ערך. על מנת שהבנק יידע את ערך הנדל"ן שהוא עומד לקבל כבטחון להלוואה, נשלח שמאי מקרקעין מוסמך להעריך את הנכס. שמאי מקרקעין מוסמך הינו מי שרשום בפנקס שמאי המקרקעין המנוהל ע"י שר המשפטים או מי שהוסמך לכך על ידו.